แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี (คำงาม)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2560
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557