แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จักรพัชร์ จกฺกภทฺโท (หิรัญคำ)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2560
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557