แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บุญฤทธิ์ อภิปุณโณ (คำเหลือง)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A. (Applied Linguistics for English Language Teaching) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549