แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ประยงค์ แสนบุราณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Philosophy) Magadh University, India 2539
M.A. (General Philosophy) Banaras Hindu University, India 2529
ศ.บ. สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 2525