แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552