แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ชุลีพร นาหัวนิล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2552
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2550
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2543