แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. (สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม) วิทยาลัยทองสุข 2563
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2559
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2558
ปวส. (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 2556
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556