แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิระยา พิมพ์พันธ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
ศน.บ. (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2548