แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กมล บุตรชารี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏรชวิทยาลัย 2559
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏรชวิทยาลัย 2529