แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เตือนใจ ผางคำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2561
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2553
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 2552