แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อำนาจ ศรีบรรเทา

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2536