แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุทธิสารเมธี (ชัยยันต์) จตฺตาลโย (สืบกระพันธ์)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ศน.บ. (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547