แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เอนก ศิลปนิลมาลย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 2515