แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สายัณห์ เปมสีโล (วงศ์สุรินทร์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2557
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543