แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กรรณิกา ไวโสภา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2561
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
ค.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2540