แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ณฐกร ปฏิภาณเมธี (ไชยบุตร)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
ศน.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย 2552