แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปริยัติกิตติวิมล กิตติสาโร (สุดโสม)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2554
ศน.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538