แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ไชยยา เรืองดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สส.ม.(การบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2544
ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543