แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิญญู กินะเสน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541