แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ทวีศักดิ์ ใครบุตร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
ศษ.บ.(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
ศน.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2537