แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธีรธรรมานุยุต ยโสธโร (เงินสยาม)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549