แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กวีวัฒน์ (ธีรวิทย์) ฉนฺทวิชฺโช (สุคนธวรานนท์)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2561
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2554
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549