แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร (ปาจิตเณย์)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
ศน.บ.(สังควิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยมหมกุฏราชวิทยาลัย 2538