แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พนมมาศ บำรุงศิลป์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.Ed (Education) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก 2559
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2549