แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บุญไทย ปุญญมโน (ด้วงวงศ์)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหามกุฏราชวิทยาลัย 2535