แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.สุวิญ รักสัตย์

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2542
M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2539
พธ.บ. (ครุศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537