แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พระเมธาวินัยรส(สุเทพ) ปสิวิโก (พุทธจรรยา)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Public Administration) Magadh University, India 2555
Ph.D. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2546
M.Phil. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2541
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2539
ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2530