แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุมานพ ศิวารัตน์

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ศศ.ม.(พัฒนาชนบทศึกษา) ม.มหิดล 2540
ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูพระนคร 2523