แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (วงค์แก้ว)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
M.A. (Linguistics) Banaras Hindu University,India 2539
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2532
เปริยญธรรม สี่ ประโยค คณะสงฆ์ไทย 2529
นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ไทย 2517
นักธรรมชั้นเอก คณะสงฆ์ไทย 2219