แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ศรีวินยาภรณ์ สายรุ้ง อินฺทาวุโธ (แดงงาม)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2553
M.Phil. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2548
อ.ม. (บาลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
ศน.บ. (บาลีและสันสกฤต) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2539