แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประภาส - (ลาวัณย์ศิริ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2560
ครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 2557
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532
วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528