แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุริวัตร จันทร์โสภา

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Indian Philosophy and Religion Banaras Hindu University,India 2538
บริหารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2536
ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2534