แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จิราภรณ์ ผันสว่าง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเลย 2542