แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บรรจบ โชติชัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2540
พธ.บ. (การสอนสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537