แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วงศ์ชนก จำเริญสาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต 2539