แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Buddhist studies) University of Delhi, India ๒๕๕๑
M.Phil. (Buddhist Studies) University of Delhi, India ๒๕๔๘
พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๔
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๙