แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ม. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2562
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554
ปวค. (รายวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2548
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2540