แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุขชัย วงษ์จันทร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2549
สังคมวิทยา สภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2533