แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร (หงษ์ศรี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2557
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2546
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539