แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538