แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุทิน เลิศสพุง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A. (Sociology) Banaras Hindu University,India 2535
ศน.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2532