แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธมกร ทยาประศาสน์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
การศึกษาบัณฑิต ( การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524