แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิภาษณ์ เทศน์ธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2541
กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2519