แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พีรพงษ์ แสนสิ่ง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2554
ศน.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545