แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุธีจริยวัฒน์ ชิตงฺกโร (ภักดีนอก)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2537