แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ศิริโสธรคณารักษ์ ธมฺมทินฺโน (นาทองไชย)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม,(พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2548
ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ใบรายงานผลวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543