แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

รัชชัย ขยันทำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
ศน.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538