แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Post Doctoral Residency in Educational Administration Washington State Univerisyt, USA. 2548
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2532
ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2518