แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University, Bihar, India 2547
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา - สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545
M.A. (Linguistics) Banaras Hindu University, India 2540
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2537