แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จำเรียง กำเหนิดโทน

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ป.อบ.(อภิธรรมบัณฑิต) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535